SFS 2009:501 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

090501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

2

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt

förordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon
under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om yrkeshemligheter eller
arbetsförfaranden eller i övrigt om enskildas ekonomiska eller personliga
förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. I fråga om den som är
skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté på fartyg i det allmännas
verksamhet tillämpas 10 kap. 1�14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2009:501

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009