SFS 2009:503 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

090503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § revisorslagen (2001:883) ska

ha följande lydelse.

26 §

En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för

någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning.
Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till
att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:503

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009