SFS 2009:506 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

090506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (2004:487) om sjöfarts-

skydd ska ha följande lydelse.

30 §

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt bestämmelserna i

förordning (EG) nr 725/2004

2 eller har utsetts till skyddschef får inte obe-

hörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst
har fått veta om

1. sjöfartsskyddet ombord på fartyg eller i hamnanläggningar,
2. yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden,
3. enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, eller
4. förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.
Den som har utfört kroppsvisitation eller annan undersökning enligt denna

lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget
eller i sin tjänst har fått veta om enskildas ekonomiska eller personliga för-
hållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2009:506

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009