SFS 2009:507 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

090507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

En infrastrukturförvaltare är skyldig att behandla en ansökan om infra-

strukturkapacitet från den som enligt 5 kap. har rätt att utföra eller organisera
trafik på svenska järnvägsnät och att på ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerande sätt mot avgift tilldela denne infrastrukturkapacitet i enlig-
het med bestämmelserna i denna lag.

En infrastrukturförvaltare får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja

uppgifter som sökanden i samband med ansökan tillhandahåller om sina
affärs- och driftförhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid tilldelandet av infrastrukturkapacitet ska förvaltaren iaktta den tidsplan

för tilldelningsförfarande som regeringen eller, efter regeringens bemyn-
digande, tillsynsmyndigheten föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:507

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009