SFS 2009:508 Lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ

090508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation
hos vissa enskilda organ;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2005:181) om miljö-

information hos vissa enskilda organ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt att ta del av miljöinformation

hos fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund och andra
enskilda organ, om informationen avser sådan av det enskilda organet be-
driven verksamhet som innebär fullgörande av offentlig förvaltningsuppgift.

Lagen gäller dock inte för sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 3, 4

eller 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:508

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009