SFS 2009:509 Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

090509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.

5 §

2

Ett rättsintyg får inte utfärdas utan den enskildes samtycke, om inte

annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett rättsintyg som avser en målsägande får utfärdas utan samtycke
1. vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än

fängelse i ett år eller försök till brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff
än fängelse i två år,

2. vid misstanke om försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare

straff än fängelse i ett år om gärningen innefattat försök till överföring av
sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen
(2004:168),

3. vid misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller brott

som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
mot någon som inte har fyllt arton år, eller

4. om uppgifter, för vilka gäller sekretess enligt 25 kap. 1�5 §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 2 kap. 8 §
lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
har lämnats ut till en polismyndighet eller en åklagarmyndighet efter
samtycke från målsäganden.

Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får utfärdas utan

samtycke

1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller
2. om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det före-

ligger misstanke om sådant brott som avses i andra stycket 1�3.

7 §

3

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§ offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) eller där personalen omfattas av
tystnadsplikt enligt 2 kap. 8 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område ska det till Rättsmedicinalverket utan hinder

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:861.

3 Senaste lydelse 2006:861.

SFS 2009:509

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:509

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

av sekretessen eller tystnadsplikten lämnas ut sådana uppgifter som behövs
för att utfärda ett rättsintyg om

1. det begärs av Rättsmedicinalverket, och
2. uppgifterna angår misstanke om sådant brott som avses i 5 § andra

stycket 1�3.

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter till polismyndighet och åkla-

garmyndighet i vissa fall finns i 10 kap. 16�26 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)