SFS 2009:510 Lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

090510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2005:258) om

läkemedelsförteckning ska ha följande lydelse.

12 §

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens

område finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut person-
uppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:510

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009