SFS 2009:511 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

090511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 46 § och 10 kap. 18 § aktie-

bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

46 §

2

Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lek-

mannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägen-
heter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om

bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i
brottmål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar
om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen,
landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget
ingår i.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att på

begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen.

10 kap.

18 §

3

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan

lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersök-
ning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna
i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen
eller landstinget ingår i.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:373.

3 Senaste lydelse 2006:373.

SFS 2009:511

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:511

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)