SFS 2009:512 Lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

090512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2006:45) om omvand-

ling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.

11 §

2

Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet av

en utredning enligt 10 § ska lämnas ut från en verksamhet där sekretess
annars gäller enligt 25 kap. 1�5 §§, 26 kap. 1 § eller 35 kap. 15 eller 16 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2007:252.

SFS 2009:512

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009