SFS 2009:513 Lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

090513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i
riksdagen och dess myndigheter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2006:128) om säker-

hetsskydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.

3 §

Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet och

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för

terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:513

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009