SFS 2009:514 Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

090514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:263) om transport av
farligt gods;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (2006:263) om transport

av farligt gods ska ha följande lydelse.

19 §

Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om någons affärs- eller
driftförhållanden eller transportskydd, får inte obehörigen röja eller utnyttja
uppgifterna.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:514

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009