SFS 2009:515 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

090515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 § lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster ska ha följande lydelse.

42 §

Den som deltar eller har deltagit i en undersökning eller andra åtgär-

der enligt 41 § får inte obehörigen avslöja eller utnyttja information som vid
undersökningen kommit fram om enskildas affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:515

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009