SFS 2009:516 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

090516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (2006:496) om blod-

säkerhet ska ha följande lydelse.

22 §

2

Den som tillhör eller har tillhört personal inom enskilt bedriven blod-

verksamhet som rör insamling och kontroll av blod och blodkomponenter
avsedda att användas vid tillverkning av läkemedel eller medicintekniska
produkter får inte obehörigen röja vad han eller hon i verksamheten har fått
veta om en enskild givares hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet
som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2007:1130.

SFS 2009:516

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009