SFS 2009:517 Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

090517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade
skyddsidentiteter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2006:939) om kvalifi-

cerade skyddsidentiteter ska ha följande lydelse.

10 §

När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller ett

förordnande enligt 4 § första stycket 1 eller 2 har upphört att gälla, ska körkort,
pass eller andra identitetshandlingar som omfattas av förordnandet lämnas in
till beslutsmyndigheten.

När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller ett förordnan-

de enligt 4 § första stycket 3 har upphört att gälla, ska Skatteverket, efter
anmälan från beslutsmyndigheten, avregistrera den kvalificerade skyddsiden-
titeten. Om det fortfarande finns en sådan risk som anges i 3 § 2, får besluts-
myndigheten bestämma att avregistreringen ska anstå till dess att risken har
upphört. När uppgiften att det som har registrerats i folkbokföringsdatabasen
utgör en kvalificerad skyddsidentitet inte längre omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska Skatteverket, efter anmälan
från beslutsmyndigheten, i folkbokföringsdatabasen ange att registreringen av-
ser en kvalificerad skyddsidentitet.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:517

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009