SFS 2009:518 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

090518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (2006:1209) om

hamnskydd ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller har utsetts

till skyddschef för en hamn får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om

1. skyddet i hamnen,
2. yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden,
3. enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, eller
4. förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.
Den som har utfört undersökning enligt denna lag får inte obehörigen röja

eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta
om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:518

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009