SFS 2009:520 Lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

090520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (2007:258) om

behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelse-
verksamhet och militära säkerhetstjänst ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under

biträdets eller Försvarsmaktens ledning får behandla personuppgifter bara i
enlighet med instruktioner från Försvarsmakten.

Det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling

av personuppgifter för Försvarsmaktens räkning. I det avtalet ska det särskilt
anges att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlig-
het med instruktioner från Försvarsmakten och att personuppgiftsbiträdet är
skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 2 § första stycket.

I fråga om sekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet tilläm-

pas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället
för första stycket.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:520

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009