SFS 2009:521 Lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

090521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:259) om behandling av
personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (2007:259) om

behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse-
och utvecklingsverksamhet ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under

biträdets eller Försvarets radioanstalts ledning får behandla personuppgifter
bara i enlighet med instruktioner från Försvarets radioanstalt.

Det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling

av personuppgifter för Försvarets radioanstalts räkning. I det avtalet ska det
särskilt anges att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara
i enlighet med instruktioner från Försvarets radioanstalt och att personupp-
giftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 2 § första stycket.

I fråga om sekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet tilläm-

pas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället
för första stycket.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:521

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009