SFS 2009:523 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

090523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (2007:979) om åtgärder

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

18 §

Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller 3 §

eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter som avses i 17 §, ska en underrättelse enligt 16 § skjutas upp till
dess att sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas

någon underrättelse inom ett år från det att det ärende i vilket åtgärden vid-
togs avslutades, får underrättelsen underlåtas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:523

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009