SFS 2009:525 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

090525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §

och 10 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Bestämmelser om rätten att ta del av handlingar och uppgifter inom

den allmänna hälso- och sjukvården finns i tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7 kap.

5 §

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får

också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik,
2. forskning inom hälso- och sjukvården,
3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål
som anges i 1 och 2 eller i 4 §, och
4. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller

förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

8 kap.

1 §

Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förut-

sättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar
och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400).

10 kap.

2 §

Socialstyrelsens beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en

patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om omhänder-
tagande eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:525

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:525

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 8 kap. 2 § andra

stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 § finns

ytterligare bestämmelser om överklagande i 51�53 §§ personuppgiftslagen
(1998:204).

�vriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)