SFS 2009:526 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

090526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 12 § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

3 kap.

12 §

Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till

vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som
behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys
och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.

Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör

en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21,
22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det all-
männas verksamhet tillämpas i stället 10 kap. 11�14 §§ och 12 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:526

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009