SFS 2009:527 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 44 kap. 5 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

44 kap.

5 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos

kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författ-
ningsskyddande verksamhet,

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen (1982:713),
4. 20 b § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
5. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och

6. 21 § lagen (1996:1156) om receptregister.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:527

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009