SFS 2009:528 Lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

090528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2005:258) om läke-

medelsförteckning ska ha följande lydelse.

12 §

I lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. För det allmännas verksamhet
gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237 och 238.

SFS 2009:528

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009