SFS 2009:529 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

090529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 4 och 7 §§ förordningen (2004:660) om

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

Vattenmyndigheten ska ge regeringen möjlighet att pröva ett förslag

till åtgärdsprogram om

1. det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett sådant som av-

ses i 1 kap. 1 § miljöbalken,

2. Naturvårdsverket eller Sveriges geologiska undersökning (SGU) har

funnit att förslaget allvarligt avviker från bestämmelserna i denna förordning
eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid samrådstidens utgång begärt att
regeringen ges möjlighet att pröva förslaget, eller

3. en annan myndighet eller en kommun har funnit att de åtgärder som den

föreslås vidta strider mot annan lagstiftning eller allvarligt avviker från be-
stämmelserna i denna förordning eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid
samrådstidens utgång begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget
i denna del.

Vattenmyndigheten ska lämna en begäran enligt 2 eller 3 till regeringen

senast en vecka efter samrådstidens utgång.

7 §

Vid samråd enligt bestämmelserna i 5 kap. 4 § tredje stycket miljö-

balken ska den tid under vilken synpunkter kan lämnas på förslaget till åt-
gärdsprogram för ett vattendistrikt vara minst sex månader och bestämmas
så att det efter samrådstidens utgång finns skälig tid för en sådan prövning
som avses i 4 §.

Av kungörelsen av förslaget till åtgärdsprogram ska det framgå var hand-

lingarna finns tillgängliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska
lämnas.

Förslaget till åtgärdsprogram ska finnas tillgängligt för allmänheten hos

vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser och kommuner inom det om-
råde som programmet omfattar.

SFS 2009:529

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:529

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)