SFS 2009:531 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

090531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som
tidigare har omfattats av en fastställd generalplan upphävs eller ersätts av en
ny detaljplan.

12 §

Bestämmelsen i 7 kap. 18 h § miljöbalken om när ett beslut om dis-

pens från förbudet att vidta åtgärder i ett strandskyddsområde upphör, ska
tillämpas också på dispenser meddelade före den 1 augusti 1991.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före

den 1 juli 2009 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 juli
2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

SFS 2009:531

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009