SFS 2009:535 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

090535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § anläggningslagen (1973:1149)2

ska ha följande lydelse.

9 §

3

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller be-
stämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska anläggning
inrättas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket. Frå-

gan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran av

1. länsstyrelsen, om undantaget avser anläggningens förenlighet med be-

stämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i 7 kap.
18 a § miljöbalken,

2. kommunen, om undantaget avser anläggningens förenlighet med bestäm-

melser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. länsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övri-

ga fall.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket som har

gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2001:389.

SFS 2009:535

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009