SFS 2009:536 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

090536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 44 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 67 kap. 13 a�13 c §§, av

följande lydelse.

44 kap.

14 §

Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för

anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (för-
bättringsutgifter
).

Utgifter för arbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ ska inte ingå i omkost-

nadsbeloppet till den del skattereduktion har tillgodoräknats enligt 67 kap.

67 kap.

13 a §

Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även

reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlä-
genhet som ägs av den som begär skattereduktion. Med ägare avses även den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas
med ägare.

13 b §

Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även

reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits
med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:

1. Lägenheten innehas av den som begär skattereduktion.
2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostads-

rättshavaren svarar för.

�ven arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller

delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första
stycket.

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:536

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:536

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

13 c §

Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och an-

dra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller ett landsting, eller

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1348) om kommunal fastighetsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

2. Den upphävda lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

tillämpas på sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a
och 13 b §§ dock alltjämt i fråga om

� arbete som har utförts och betalats under tidsperioden 8 december 2008�

30 juni 2009,

� arbete som har utförts efter den 30 juni 2009 men som har betalats före

den 1 juli 2009,

� arbete som har utförts före den 1 juli 2009 men som har betalats efter

den 30 juni 2009, samt

� förmån av arbete som har tillhandahållits den skattskyldige under tids-

perioden 8 december 2008�30 juni 2009.

3. Bestämmelserna i 67 kap. 13 c § 4 tillämpas på arbete som har utförts

efter den 30 juni 2009 oavsett när arbetet har betalats.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)