SFS 2009:537 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

090537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

3 kap.

26 §

2

Den som begär skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt

lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete ska lämna uppgift
om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

4 a och 4 b §§ lagen om skattereduktion för hushållsarbete ska även sådana
uppgifter som avses i 9 a § samma lag lämnas.

11 kap.

9 §

3 Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga

om förmån av hushållsarbete enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för
hushållsarbete om arbetet utförs av innehavare av F-skattsedel eller motsva-
rande handling enligt 5 § 2 samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

utgett förmånen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

2 Senaste lydelse 2007:1125.

3 Senaste lydelse 2007:1125.

SFS 2009:537

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009