SFS 2009:538 Lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

090538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion
för hushållsarbete;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:346) om

skattereduktion för hushållsarbete

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 4 a�4 c och 9 a §§, av

följande lydelse.

4 §

2

Med hushållsarbete avses i denna lag

� städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,
� vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,
� matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden,
� snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,
� häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på

tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,

� barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt läm-

ning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
liknande,

� annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver

och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med
promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare
ärenden.

4 a §

Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll

samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den
som ansöker om eller begär skattereduktion. Med ägare avses även den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med
ägare.

4 b §

Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll

samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om
följande förutsättningar är uppfyllda:

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

2 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:538

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:538

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.
2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostads-

rättshavaren svarar för.

�ven arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller

delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första
stycket.

4 c §

Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och

andra inventarier vid tillämpningen av 4 a eller 4 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats, eller
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller ett landsting.

9 a §

Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i

4 a § ska även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens
beteckning.

Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 b §

ska även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens
eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas på hushålls-

arbete som har utförts och betalats efter den 7 december 2008 och på förmån
av sådant arbete som har tillhandahållits den skattskyldige efter den
7 december 2008.

2. Utgifter för hushållsarbete som har betalats under tidsperioden 8�31 de-

cember 2008 ingår i underlaget för skattereduktion vid 2010 års taxering.

3. Förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits under tidsperioden

8�31 december 2008 räknas som förmån som har tillhandahållits under
2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)