SFS 2009:539 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

090539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:194) om förfa-

randet vid skattereduktion för hushållsarbete

dels att 2, 19 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

2 §

I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

� vilka som kan få skattereduktion (11 §),
� begäran om skattereduktion (12 §),
� definitioner (13�14 §§),
� villkor för skattereduktion (15�17 §§),
� underlag för skattereduktion (18 §), och
� skattereduktionens storlek (19 §).

9 a §

En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i

67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229) även innehålla uppgifter om
småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.

En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i

67 kap. 13 b § även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt
föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.

19 §

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av

hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan er-

sättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skatte-
deklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer
för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller

annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

SFS 2009:539

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:539

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen

enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt medde-

lande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt
17 §.

22 §

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas till-

baka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet be-
talades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt

19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kra-

vet på ränta.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)