SFS 2009:541 Lag om ändring i lagen (2009:196) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

090541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:196) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 25 § skattebetalningslagen

(1997:483) i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:196) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

8 kap.

25 §

Vid beräkningen av skatteavdrag ska hänsyn inte tas till förmån av

hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om arbetet har
utförts av innehavare av F-skattsedel enligt 67 kap. 16 § 1 eller motsvarande
handling enligt 67 kap. 17 § samma lag. Detta gäller dock endast förmån upp
till ett värde av 100 000 kronor per inkomstår.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

SFS 2009:541

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009