SFS 2009:543 Lag om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

090543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter i stället för dess ly-
delse enligt lagen (2009:199) om ändring i nämnda lag ska ha följande ly-
delse.

3 kap.

26 §

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap.

11�19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om under-
laget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete lämnas.

11 kap.

9 §

Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga om

förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om
arbetet utförs av en innehavare av F-skattsedel enligt 67 kap. 16 § 1 eller
motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

utgett förmånen.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

SFS 2009:543

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009