SFS 2009:544 Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

090544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1244) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 § förordningen (2001:1244) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

1

Skatteverket ska på den blankett för den allmänna självdeklarationen

som sänds till den skattskyldige förtrycka följande uppgifter, grundade på
innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av verket kända uppgifter:

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 kap. 1 §,
2. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomst-

slaget kapital,

3. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensions-

sparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen

(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, samt

6. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete

enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första

gången vid 2010 års taxering.

2. För förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits den skattskyldige

före den 1 juli 2009 gäller 3 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1424.

SFS 2009:544

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009