SFS 2009:545 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

090545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

30 §

1

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 6 a, 7�7 b och 12 §§ lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras,

2. undantag från skyldigheterna enligt 1 och
3. vilka uppgifter som omfattas av skyldigheterna enligt 5 kap. 7 § första

stycket 2�4.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:485.

SFS 2009:545

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009