SFS 2009:547 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

090547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 4 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

18 kap.

4 §

För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekono-

misk livslängd på högst tre år, får hela utgiften dras av omedelbart. Detta
gäller dock inte sådana rättigheter m.m. som avses i 1 § andra stycket.

Med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt

understiger ett halvt prisbasbelopp. Finns det ett naturligt samband mellan
flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre värde bara om det
sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Det-
samma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led
i en större inventarieanskaffning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på beskattningsår

som påbörjas efter den 31 december 2008. I fråga om beskattningsår som på-
börjats efter den 31 december 2008 och avslutats före ikraftträdandet ska
dock, om den skattskyldige begär det, avdragsrätten prövas enligt äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:129, bet. 2008/09:SkU34, rskr. 2008/09:234.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:547

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009