SFS 2009:548 Lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

090548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:592) om kassa-

register m.m.

dels att 13 § ska utgå,
dels att 14, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

14 §

Certifiering får utföras även av organ från ett annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt bestämmelser som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får certifiering utföras även av organ från ett
annat land med vilket Europeiska gemenskapen träffat avtal om ömsesidigt
erkännande.

24 §

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas

av skyldigheter enligt denna lag om näringsidkaren

1. inte har ett kassaregister,
2. använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav i 10 eller

12 § eller i föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,

3. inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §,
4. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller
5. inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §.
Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten.

25 §

Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § första stycket 1�3 och Skatte-

verket därefter förelagt näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid, får Skatte-
verket ta ut en ny avgift med 20 000 kronor om föreläggandet inte följs.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:133, bet. 2008/09:SkU29, rskr. 2008/09:233.

SFS 2009:548

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009