SFS 2009:550 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretessla-

gen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 28 kap. 7 a §, samt närmast före
7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Kommunalt vårdnadsbidrag

28 kap.

7 a § Sekretess gäller i ärende om vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307)
om kommunalt vårdnadsbidrag för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240.

SFS 2009:550

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009