SFS 2009:551 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

090551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:307) om

kommunalt vårdnadsbidrag

dels att 3, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 15�17 §§, av följande

lydelse.

3 §

En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett

men inte tre år under förutsättning att barnet

1. är folkbokfört i kommunen, och
2. inte har en plats i förskoleverksamhet som avser heltid.
Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med

anledning av barnets födelse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän för-
säkring har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som
avses i 4 kap. 9 a § nämnda lag. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats
med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller med belopp enligt
grundnivån.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som

tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på
tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst
två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid
adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.

11 §

Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att under-

låta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt
har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt be-
lopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vård-

nadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha in-
sett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av rådets

förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av sys-
temen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras famil-

1 Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240.

SFS 2009:551

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:551

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

jemedlemmar flyttar inom gemenskapen

2 får Försäkringskassan återkräva

vad som har betalats ut för mycket.

12 §

Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis efterge

den återbetalningsskyldighet som avses i 11 § första eller andra stycket.
Motsvarande gäller för Försäkringskassan när Försäkringskassan har beslu-
tat om återkrav enligt 11 § tredje stycket.

15 §

Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att

hos Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna ta del av uppgifter om så-
dana ersättningar åt enskild som anges i 5 § första stycket 1 och 3�8 respek-
tive 5 § första stycket 2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan
och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till nämn-
den.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

16 §

Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att

hos kommunen ta del av uppgift om huruvida ersättning enligt lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlän-
ningar betalas ut till enskild, som har ett ärende hos nämnden.

17 §

Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag ska var sjätte

månad lämna ut personuppgifter till Statistiska centralbyrån i enlighet med
vad regeringen närmare föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

2 EGT L 149, 5.7.1971 s. 2 (Celex 31971R1408).