SFS 2009:552 Lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

090552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:313) om
jämställdhetsbonus;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till la-

gen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning

som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008 eller, vid adoption,
för barn som den försäkrade har fått i sin vård efter nämnda tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på jämställdhets-

bonus för tid från och med den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240.

SFS 2009:552

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009