SFS 2009:553 Lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

090553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:763) om behandling av
personuppgifter inom socialförsäkringens
administration;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:763) om

behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 b §, av följande lydelse.

8 §

2

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också

behandlas av Försäkringskassan för tillhandahållande av information som
behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala stu-
diestödsnämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Statens pensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemen-
samma organet för administration av personalpensioner,

3. för handläggning av ärenden hos Statens pensionsverk där regler om

statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas,

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna, eller

5. som underlag för beslut om och kontroll av vårdnadsbidrag enligt lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten får även behandla

personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att till-
handahålla information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myn-

digheter som avses i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda be-

stämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av gemenskapsrätten

inom Europeiska unionen, eller

1 Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240.

2 Senaste lydelse 2008:973.

SFS 2009:553

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:553

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsförmåner
som Sverige ingått med andra stater.

20 b §

Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag får ha

direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning det behövs
för ändamål som anges i 8 § första stycket 5. En sådan nämnd får ha direkt-
åtkomst först sedan Försäkringskassan har försäkrat sig om att handläggare
hos nämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ären-
den om vårdnadsbidrag hos nämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)