SFS 2009:554 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

090554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-

män försäkring att punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2008:480) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

8. För en försäkrad, vars rätt till tidsbegränsad sjukersättning upphör vid

utgången av juni månad 2008 eller avser en period som har påbörjats eller
beslutats före och upphör efter ikraftträdandet, kan tidsbegränsad sjukersätt-
ning beviljas enligt äldre bestämmelser i 7 kap. 1 och 3 §§ för ytterligare pe-
rioder om sammanlagt högst 18 månader, dock längst till och med december
månad 2012. Detta gäller även för en försäkrad, vars rätt till aktivitetsersätt-
ning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

9. För en försäkrad, vars rätt till aktivitetsersättning upphör vid utgången

av juni månad 2008 eller avser en period som har påbörjats eller beslutats fö-
re och upphör efter ikraftträdandet, kan aktivitetsersättning beviljas enligt
äldre bestämmelser i 7 kap. 1 och 3 §§ för ytterligare perioder om samman-
lagt högst 18 månader.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2008/09:SfU12, rskr. 2008/09:242.

SFS 2009:554

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009