SFS 2009:555 Förordning om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

090555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om vilka uppgifter som För-

säkringskassan och arbetslöshetskassorna ska lämna till den kommunala
nämnd (nämnden) som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag enligt 15 §
lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

2 §

Nämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter

om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har betalats ut för

minst 250 hela dagar,

3. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 1 eller 3�8 lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut,

4. vilken ersättning enligt 3 som har beviljats, och
5. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 3 betalas ut eller har betalats

ut.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket.

3 §

Nämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande upp-

gifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
3. att arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut, och
4. vilken tidsperiod utbetalning enligt 3 avser.
Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:555

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009