SFS 2009:556 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

090556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:766) om behand-

ling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 c §, av följande ly-

delse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 14 § första stycket lagen (2003:763) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får för
de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begränsningar
som anges i samma stycke samt i 10 och 11 §§ samma lag, i socialförsäk-
ringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett ärende
och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som är nöd-
vändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG-rättsliga regler,

42. den registrerade i verksamhetsregister som förs av Migrationsverket

enligt förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verk-
samhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, och

43. att den registrerade eller dennes make eller sambo får vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

3 c §

En kommunal nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag får, under de förut-
sättningar som anges i 20 b § första stycket lagen (2003:763) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration, ha direktåt-
komst till sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som Försäk-
ringskassan enligt förordningen (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt la-
gen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska lämna till nämnden.

1 Senaste lydelse 2008:981.

SFS 2009:556

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:556

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)