SFS 2009:557 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

090557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:222) om statsbi-

drag för fortbildning av lärare

dels att nuvarande 7, 8 och 9 §§ ska betecknas 9, 7 och 8 §§,
dels att 4, 5, den nya 7, den nya 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 3 § 3 om läraren

1. deltar i utbildningen under arbetstid,
2. är tjänstledig under utbildningen, eller
3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund

av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att skolhuvud-

mannen betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön
för tid då läraren deltar i utbildningen.

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning ska motsvara 70 procent av skol-

huvudmannens kostnad för ersättning enligt 4 §, beräknad med ett schablon-
mässigt bestämt belopp per högskolepoäng. Statens skolverk får meddela
föreskrifter om beloppets storlek.

Om skolhuvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens

lön för tid då läraren deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den
överstigande delen.

7 §

Skolhuvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och an-

mäla de lärare som skolhuvudmannen ansöker om statsbidrag för.

9 §

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag.

11 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalnings-

skyldig om

1. den lärare för vilken statsbidrag har lämnats avbryter en sådan utbild-

ning som avses i 3 § 3,

2. skolhuvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgif-

ter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp, eller

SFS 2009:557

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:557

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och skolhuvudmannen borde ha insett detta.

Om skolhuvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får

Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbi-
drag.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om statsbidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)