SFS 2009:558 Förordning om ändring i förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

090558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:280) om
statsbidrag för fortbildning av personal inom
förskolan;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 5�7 §§ förordningen (2009:280) om

statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan ska ha följande
lydelse.

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,

lämnas till

1. en kommun,
2. en enskild som bedriver förskola som har godkänts enligt 2 a kap. 13 §

skollagen (1985:1100), eller

3. Sameskolstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom förskole-

verksamheten enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205).

Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.
Med förskolepersonal avses i denna förordning förskollärare och personal

med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan samt barnskötare och personal
med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan.

3 §

Statsbidrag lämnas till ersättning för lön till förskollärare och personal

med pedagogiskt ledningsansvar som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
2. deltar i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal
med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan eller motsvarande utbildning
som anordnas av enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

5 §

Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 3 § 2 eller 4 § 2 om förskole-

personalen

1. deltar i utbildningen under arbetstid,
2. är tjänstledig under utbildningen, eller
3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund

av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att huvudmannen

betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av förskolepersonalens
lön för tid då personalen deltar i utbildningen.

SFS 2009:558

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:558

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6 §

Statsbidrag enligt 3 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kost-

nad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt be-
lopp per högskolepoäng. Statens skolverk får meddela föreskrifter om belop-
pets storlek.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskoleper-

sonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen, lämnas inte statsbi-
drag för den överstigande delen.

7 §

Statsbidrag enligt 4 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kost-

nad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt be-
lopp per verksamhetspoäng eller motsvarande. Statens skolverk får meddela
föreskrifter om beloppets storlek.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskoleper-

sonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen, lämnas inte statsbi-
drag för den överstigande delen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)