SFS 2009:559 Förordning om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar

090559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:521) om statligt
stöd till kompletterande utbildningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:521) om statligt

stöd till kompletterande utbildningar

dels att punkterna 2�4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

upphöra att gälla,

dels att 12�15, 17, 18 och 20�24 §§ ska ha följande lydelse.

12 §

Ansökan om statligt stöd ska lämnas till Myndigheten för yrkeshög-

skolan.

Ansökan om statligt stöd i form av statlig tillsyn får lämnas löpande under

året.

Myndigheten får meddela föreskrifter om inom vilken tid som ansökan

om statligt stöd enligt 1 § första stycket 2 och 3 ska lämnas.

13 §

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statlig tillsyn och om

statsbidrag.

14 §

1

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vid vilka läroanstalter och

utbildningar som elever kan få studiestöd enligt studiestödsförordningen
(2000:655). I beslutet ska myndigheten förklara om en viss utbildning berät-
tigar eleverna till studiestöd enligt avdelning A 2 eller B 1 i bilagan till stu-
diestödsförordningen.

För att en utbildning ska kunna förklaras berättiga eleverna till studiestöd

enligt avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen, krävs det att
utbildningen har lägst genomgången gymnasieskola eller motsvarande
utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav och att utbild-
ningen bygger vidare på dessa kunskaper.

15 §

2

Myndigheten för yrkeshögskolans beslut enligt 14 § första stycket

ska för varje utbildning avse ett visst antal årselevplatser.

Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årselevplatser

som kan berättiga eleverna till studiestöd enligt avdelning A 2 respektive
avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Med årselevplats avses en elevplats i heltidsutbildning.

1 Senaste lydelse 2001:246.

2 Senaste lydelse 2001:246.

SFS 2009:559

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:559

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

17 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska i sin författningssamling publi-

cera en förteckning över vilka utbildningar som beviljats statligt stöd enligt
denna förordning. I förteckningen ska också läroanstalten, utbildningens
längd och antal årselevplatser anges enligt 15 § första stycket och 18 § första
stycket.

18 §

Statsbidraget ska beräknas av Myndigheten för yrkeshögskolan per

årselevplats och bidragsår. Myndigheten ska inför varje bidragsår besluta om
bidraget till utbildningen.

I 15 § tredje stycket anges vad som avses med årselevplats. Med bidragsår

avses det kalenderår för vilket bidrag lämnas.

20 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska utan rekvisition vid början av

varje månad under bidragsåret betala ut en tolftedel av statsbidraget.

21 §

3

Den statliga tillsynen utövas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Om det krävs särskilda kunskaper och erfarenheter för att kunna utöva till-

syn, ska Myndigheten för yrkeshögskolan begära hjälp av andra myndig-
heter.

22 §

4

Om en kompletterande utbildning byter huvudman, ska detta

anmälas till Myndigheten för yrkeshögskolan.

23 §

5

Huvudmannen för en kompletterande utbildning är skyldig att för

uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om sin skolverksamhet.
Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om uppgiftsskyl-
dighetens omfattning.

24 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får besluta att statligt stöd enligt

denna förordning ska upphöra, om utbildningen inte längre uppfyller kraven
eller huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt denna förordning.
Det statliga stödet kan bara återkallas om bristerna inte avhjälpts efter påpe-
kande för huvudmannen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:627.

4 Senaste lydelse 2008:627.

5 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.