SFS 2009:560 Förordning om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan

090560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för insatser som främjar
jämställdhet i högskolan;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag under 2009 och

2010 för insatser som främjar jämställdhet i högskolan.

Med högskolan avses i denna förordning hela högskolesektorn och omfat-

tar statliga universitet och högskolor, enskilda utbildningsanordnare med
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina och sammanslutningar av lärare eller studenter eller motsva-
rande organisationer med anknytning till sådana lärosäten.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas för insatser som avses i 1 § om insatserna

1. har prövats och visat sig framgångsrika eller kan ge nya kunskaper om

hur jämställdhet i högskolan kan främjas, och

2. bedöms ha långsiktig verkan.
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel och ska lämnas främst till

insatser som bedöms ha möjlighet till fortsatt finansiering efter det att stats-
bidrag enligt denna förordning inte längre lämnas.

3 §

Statsbidrag ska lämnas främst för insatser som avser frågor om

1. könsbundna utbildningsval till högskolan,
2. minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning,
3. skillnader mellan kvinnor och män vad avser studietakt, avhopp och av-

läggande av examen,

4. kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär, och
5. den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom

universitet och högskolor.

Beslut om statsbidrag

4 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Delegationen

för jämställdhet i högskolan.

Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

SFS 2009:560

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:560

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Redovisning

5 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till De-

legationen för jämställdhet i högskolan lämna den redovisning som delega-
tionen begär.

�&terbetalning

6 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt be-
lopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats, eller
4. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses i 5 §.
Delegationen för jämställdhet i högskolan ska besluta att ett statsbidrag

helt eller delvis ska betalas tillbaka om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

�verklagande

7 §

Beslut av Delegationen för jämställdhet i högskolan i ärenden om stats-

bidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)