SFS 2009:561 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

090561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till specialskoleförordningen (1995:401)

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:561

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Timplan för specialskolan för döva och hörselskadade elever

Undervisningstid i timmar om 60 minuter

�mnen:
Bild 250
Hem- och konsumentkunskap 130
Idrott och hälsa 540
Rörelse och drama 245
Slöjd 350
Teckenspråk 725
Svenska 1 560
Engelska 515
Matematik 1 040

Geografi 940
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Biologi 850
Fysik
Kemi
Teknik

Språkval 320
Elevens val 380

Totalt 7 845
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-

grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, engelska,
matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

För hörande elever med grav språkstörning gäller följande. Musik ersätter

rörelse och drama. Svenska ersätter teckenspråk.

1 Senaste lydelse 2008:391.