SFS 2009:563 Lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet

090563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal
lantmäterimyndighet;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1995:1393) om kommu-

nal lantmäterimyndighet ska ha följande lydelse.

5 §

2

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om fast-

ighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastig-
hetsregistrering inom kommunen. Till den statliga lantmäterimyndigheten
ska dock överlämnas

1. förrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra stycket fastighetsbildnings-

lagen (1970:988),

2. förrättningar som avser flera lantmäterimyndigheters verksamhets-

områden,

3. stora jord- och skogsbruksförrättningar som inte omfattar ny be-

byggelse, och

4. andra särskilda förrättningar som av kompetens- eller resursskäl inte

bör handläggas hos myndigheten.

Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten att överlämna en för-

rättning får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248.

2 Senaste lydelse 2008:532.

SFS 2009:563

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009