SFS 2009:566 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;

090566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen om ekonomiska för-

eningar (1987:667)

dels att 8 kap. 3, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 6 kap. 4 a, 7 och 7 a §§

samt 8 kap. 8 a, 10 a och 10 b §§, av följande lydelse.

6 kap.

4 a §

Den som har varit revisor i en ekonomisk förening, vars överlåtbara

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, får inte vara sty-
relseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i
föreningen, om inte minst två år har förflutit sedan han eller hon lämnade re-
visionsuppdraget.

Första stycket gäller även den som har varit huvudansvarig för revisionen

enligt 17 § revisorslagen (2001:883).

7 §

3

I en ekonomisk förening, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott.
Utskottets ledamöter får inte vara anställda av föreningen. Minst en ledamot
ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Föreningen får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, för-

utsatt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 7 a §, och
2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

7 a §

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka föreningens finansiella rapportering,
2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten

i föreningens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

3 Tidigare 6 kap. 7 § upphävd genom 1999:1094.

SFS 2009:566

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:566

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen,

4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och

därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller föreningen andra
tjänster än revisionstjänster, och

5. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om

revisorsval.

8 kap.

3 §

4

Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända ska vara bosatta

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Vad
som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad eller godkänd revisor
deltar i revisionen. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad
näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får
inte vara revisor.

Revisorerna ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 7, 8 a
och 15 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens reviso-

rer, om det kan ske.

8 §

5

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har

utsetts.

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om
1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig

grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan enligt andra stycket ska göras hos styrelsen. Om en revisor som

inte är vald på föreningsstämman vill avgå, ska revisorn anmäla det också
hos den som har utsett honom eller henne.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid ska genast anmäla detta till

registreringsmyndigheten för registrering och överlämna en avskrift av
anmälningen till föreningens styrelse. Revisorn ska i anmälningen lämna en
redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har
utfört under den del av löpande räkenskapsår som hans eller hennes uppdrag
har omfattat. För anmälningen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
13 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse. Registrerings-
myndigheten ska översända en avskrift av anmälningen till Skatteverket.

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom

eller henne enligt 3, 5 eller 7 § eller enligt stadgarna att vara revisor och

4 Senaste lydelse 2001:886.

5 Senaste lydelse 2003:693.

background image

3

SFS 2009:566

finns det inte någon suppleant för honom eller henne, ska styrelsen vidta
åtgärder för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden.

Upphör en revisors uppdrag, som gäller tills vidare, vid annan tidpunkt än

vid slutet av ordinarie föreningsstämma, gäller vad som föreskrivs i fjärde
stycket.

Upphör en revisors uppdrag i förtid, ska revisorn och den som har utsett

revisorn underrätta registreringsmyndigheten om skälet till detta.

8 a §

Uppdraget som revisor för en förening, vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad, får gälla högst sju år i följd.

Den som har varit revisor i föreningen under sju år enligt första stycket får

inte delta i revisionen, om inte minst två år har förflutit sedan han eller hon
lämnade revisionsuppdraget.

10 a §

Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständ-

igheter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt för brister i för-
eningens interna kontroll av den finansiella rapporteringen.

I fall som avses i 6 kap. 7 § andra stycket ska revisorn i stället rapportera

till styrelsen.

10 b §

Revisorn ska

1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet för

hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revisions-
utskottet om detta förhållande och vilka åtgärder som har vidtagits,

2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin

opartiskhet och självständighet, och

3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisions-

tjänster som han eller hon har tillhandahållit föreningen.

I fall som avses i 6 kap. 7 § andra stycket ska revisorn i stället vända sig

till styrelsen.

13 §

6

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna ska
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag.
Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som ska lämnas enligt
tillämplig årsredovisningslag, ska revisorerna ange detta och lämna behövliga
upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot
eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredo-
visningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisions-
berättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i

6 Senaste lydelse 2002:389.

background image

4

SFS 2009:566

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela med-
lemmarna.

I revisionsberättelsen ska också anmärkas om revisorerna funnit att fören-

ingen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetal-

ningslagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och

2 §§ skattebetalningslagen.

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderförening ska revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid ska första�tredje och femte styckena till-
lämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn

till revisionsberättelsen foga en avskrift av anmälningen. �ven kopior av de
underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt
8 § sjätte stycket ska fogas till revisionsberättelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 4 a § tillämpas inte om den som har varit

revisor har utsetts till den nya befattningen före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 7 § första stycket tredje meningen och andra

stycket 2 tillämpas inte förrän efter den första ordinarie föreningsstämma
som hålls efter ikraftträdandet.

4. För ett uppdrag som revisor som innehas vid ikraftträdandet räknas den

tid som anges i 8 kap. 8 a § första stycket från den första ordinarie förenings-
stämma som hålls efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)