SFS 2009:567 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

090567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om stiftelselagen (1994:1220)

dels att 4 kap. 7 § samt 11 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 7 a §, av följande

lydelse.

4 kap.

7 §

3

En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare.

Ett uppdrag som revisor upphör,
1. om revisorn anmäler det hos den som har utsett honom eller henne,
2. om revisorn entledigas på saklig grund av någon som enligt 1 § andra

eller tredje stycket har rätt att göra det, eller

3. när en ny revisor har utsetts.
Om ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid upphör i förtid, ska

revisorn genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten, om uppdraget har gällt
en stiftelse som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta
årsredovisning. Detsamma gäller om ett uppdrag att vara revisor tills vidare
upphör utan att en ny revisor har utsetts. Revisorn ska i anmälan lämna en
redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har
utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat.
För anmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och
fjärde styckena om revisionsberättelse. Kopia av anmälan ska överlämnas
till stiftelsens styrelse eller förvaltare.

Bestämmelsen i tredje stycket tillämpas inte om uppdraget har gällt en så-

dan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett uppdrag att vara revisor

tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts, ska revisorn och den
som har utsett revisorn underrätta tillsynsmyndigheten om skälet till detta.

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

3 Senaste lydelse 1999:1106.

SFS 2009:567

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:567

7 a §

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett uppdrag att vara revi-

sor tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts eller om bestämmel-
serna i 6 § hindrar honom eller henne från att vara revisor, ska den som en-
ligt 1 § andra eller tredje stycket har rätt att utse och entlediga revisor vidta
åtgärder för att en ny revisor utses.

11 kap.

2 §

4

För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4�5 b §§, 6 § första stycket första

meningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1�4 §§, 6 §, 7 § första�tredje och femte styckena, 7 a�

14 §§, 15 § första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1�3 §§, 4 § första�tredje styckena samt 5 §,
6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1�9, 11 och 12 §§, samt
10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.
En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en

sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5�5 b §§, 6 § första stycket, 2�10 kap. samt

andra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om insamlingsstiftelser
vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån
för bestämda fysiska personer.

4 §

5

För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4�5 b §§, 6 § första stycket första

meningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1�4 §§, 6 §, 7 § första, andra och femte styckena samt

7 a�16 §§,

5 kap. (skadestånd): 1�3 §§, 4 § första stycket 1�4, andra och tredje styck-

ena och 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1,

6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 och
12 §§, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

4 Senaste lydelse 2008:86.

5 Senaste lydelse 2008:86.

background image

3

SFS 2009:567

Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftelsen genom

skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva stiftelseförordnandet. Vad
som anges i 2�10 kap. om föreskrifter i ett stiftelseförordnande ska i fråga
om en kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen som har
meddelats genom en sådan överenskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn ska innehålla ordet kollektivavtals-

stiftelse.

Vid tillämpning av 4 kap. 15 § ska en kollektivavtalsstiftelse behandlas

som en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under

en sammanhängande tid av två år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009